PL

TERMS & CONDITIONS

  MAIN PAGE →

  • Termin wpłaty zadatku: bezzwłocznie od momentu dokonania rezerwacji.

  • Zameldowanie od godz. 15:00. Wymeldowanie do godz. 11:00. W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.

  • W apartamentach obowiązuje zakaz palenia.

  • Apartamenty nie są przystosowane do przyjmowania zwierząt.

  • Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.

 

2. Reklamację należy składać bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

 

1. Najmujący apartament Gość Cozy Place zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista może odmówić wydania klucza/karty do apartamentu.

2. Zasady anulacji dla Cennika Standardowego: Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu bezzwłocznie od momentu dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się

w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek:

- przepada i nie jest zwracany, jeśli anulacja nastąpiła na 14 dni i mniej dni przed przyjazdem,

- jest zwracany lub może być zaksięgowany na poczet rezerwacji w innym terminie, jeśli anulacja nastąpiła na 15 lub więcej dni przed planowanym terminem przyjazdu.

Zasady anulacji dla Cennika Bezzwrotnego: Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości pobytu natychmiast po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

3. Rozpoczęcie pobytu w Cozy Place jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

4. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

5. Apartamenty w Obiekcie wynajmowane są na doby.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wymeldowania.

7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.

8. W przypadku zgubienia karty/klucza do apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za wydanie nowej karty i 300 złotych za wydanie nowego klucza do apartamentu.

9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do Obiektu do godziny 18.00 dnia poprzedzającego dzień wymeldowania. Cozy Place uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

10. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu bez zgody Obiektu. W takiej sytuacji Cozy Place naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu według aktualnego cennika bez możliwości pozostania w apartamencie.

11. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

12. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w apartamencie.

13. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego

w recepcji hotelu.

14. Przez cały czas pobytu w Cozy Place dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

15. Na terenie Obiektu, w tym – w apartamentach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

16. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 1100 złotych.

17. W Cozy Place obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

19.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Cozy Place powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

20. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia, firma Cozy Place ma prawo zabezpieczyć środki pieniężne na koncie lub na karcie kredytowej (płatniczej) Gościa na poczet usunięcia powstałych szkód.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

22. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

23. Cozy Place świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich, co umożliwi reakcję.

24. Jeżeli wskutek zakłócania przez Gości porządku wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Cozy Place uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

26. Obsługa Obiektu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń dla bezpieczeństwa Gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu Obiektu, podejrzenia zachowania mogącego znacząco pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Cozy Place zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentu w powyższych sytuacjach bez możliwości zwrotu środków.

27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, po czym zostaną one zutylizowane.

28. Cozy Place nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt, dlatego też zabrania się wprowadzanie zwierząt na teren Obiektu. Złamanie zakazu wiąże się

z karą pieniężną w wysokości 1000 zł oraz możliwością odmówienia przez Obiekt dalszego świadczenia usług.

30. Cozy Place zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.

31. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany apartament w celu skontrolowania jego stanu.

32. Każdy Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Cozy Place dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Cozy Place, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Cozy Place.

34.Cozy Place może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu albo jakąkolwiek inną szkodę, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Cozy Place.

35. Cozy Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, odnosi się wulgarnie do pracowników Obiektu, stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu, odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty, odmawia dokonania preautoryzacji na karcie, czy obciążenia karty.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

ANULACJA REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Cozy Place telefonicznie lub mailowo.

Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% lub 100% wartości pobytu bezzwłocznie od momentu dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

 

REKLAMACJE:

1.Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: stay@cozyplace.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

To make sure that your stay and the stay of other Guests is pleasant, please read the terms and conditions in force at our facility.

 

Charging day:

Apartments in Cozy Place are rented by the day. The charging day starts at 4:00 p.m. on the check-in date and ends at 11:00 a.m. on the check-out date. The basis for checking in is presenting an ID card or passport.

 

Payment for the stay:

1. Payment for the stay must be made on arrival in cash.

2. Payment of the deposit and thus making an effective booking means the acceptance of the booking conditions specified in these regulations by the person making the booking.

3. Failure to use the entire stay by the guest as a result of a later arrival or earlier departure than indicated in the booking does not result in a reduction in the payment for the service.

4. Houses and Apartments Boska Osada takes into account the wishes of the guest to extend the stay, if possible, and if free rooms are available.

5. If you cancel your stay up to 30 days before your arrival, you forfeit your deposit (30%). If you cancel your stay 30 or fewer days before your arrival, you forfeit the entire amount.

 

Quiet hours:

Please keep silence from 11:00 p.m. to 6:00 a.m.

 

Requests and notes:

Should you have any objections as to the quality of our services, please report them to the lessor as soon as possible, which will make it possible to react immediately and explain the situation

 

Car park:

At your disposal, you have a free and unguarded car park with video surveillance. The owners of the facility are not liable for the parked car or for the property inside the car.

 

Houses, cleanliness and the private area:

Behave so as not to disturb other Guests. The owner of the facility may refuse to continue to provide services to a person who breaks this rule. The owner may refuse to check you in if the number of people wishing to check in is different (larger) than the number of people indicated in the booking.

If you are visited by people who are not staying in our facility, please inform us about it. People who are not checked in can stay in the rooms from 7:00 a.m. to 10:00 p.m.

Guests are financially liable for any damage to equipment and technical devices in the facility caused by their own fault.

 

Fire safety:

Due to the comfort of you and our future guests as well as fire safety, smoking is prohibited in the building.

 

Pets:

We like animals very much, but unfortunately we do not allow them to stay in our accommodation.

 

Items left behind:

Personal belongings left by any departing Guest will be sent back at the Guest's expense to the address provided. In the event of not receiving the instruction, these items will be destroyed.
 

Refundable damage deposit:
A damage deposit of PLN 500 is required on arrival. This will be collected as a cash payment. You should be reimbursed on check-out. Your deposit will be refunded in full in cash, subject to an inspection of the property.

 

COMPANY'S DATA:

COZYPLACE sp. z o.o.

Adress: Plac gen. Władysława Sikorskiego 10/2,  31-115 Kraków

NIP:  6762608720

REGON: 520778961

 

REGULAMIN COZY PLACE

Pursuant to Article 13 (1−2) of the GDPR, we inform you that:

 

I. The controller of your personal data is COZYPLACE sp. z o.o.,with its registered office at the following address: Plac gen. Władysława Sikorskiego 10/2,  31-115 Kraków. As the personal data controller, we make every effort to ensure the confidentiality and safety of your personal data and to process them in accordance with legal provisions.

 

II. Purposes and bases of processing

As the controller, we will process your data:
- pursuant to your consent (legal basis: Article 6(1)(a) of the GDPR);
- to enter into a contract on the basis of your interest in our offer (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR);
- to properly perform the contract concluded with you (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR);

- to make it possible for you to book and buy our services (legal basis: Article 6(1)(b) of the GDPR);

- for tax purposes and in relation to other legal obligations of the controller (legal basis: Article 6(1)(c) of the GDPR);

- for analytical purposes [to better match our services to our customers’ needs, to optimise our products, to optimise service processes, to acquire knowledge on our customers, to analyse the financial situation of our company], which are a part of pursuing our legitimate interest (legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR);

- for archiving (evidentiary) purposes, which are a part of pursuing our legitimate interest and securing information in the event that there is a legal need to prove some facts (Article 6(1)(f) of the GDPR);

- for the potential establishment, exercise or defence of legal claims, which is a part of pursuing our legitimate interest (legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR);

- to the extent necessary to explain circumstances and determine liability in relation to using our services contrary to legal provisions or the terms and conditions of services (legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR);

- to directly offer you products and services (direct marketing), which is a part of pursuing our legitimate interest (legal basis: Article 6(1)(f) of the GDPR);

 

III. Sharing data

1. We do not trade in your personal data, we do not share them with other entities and we do not transfer them to third countries, unless:

a) you consent to sharing the data with other entities or transferring them to a third country,

b) it is necessary to perform the contract between us and the data subject, or it is necessary to perform contracts concluded in the interest of the data subject between us and another entity,

c) it is permitted by the law.

 

2. Access to your data is given in particular to other entities which are a party to contracts with you, participate in the provision of services specified in contracts concluded with you and process your orders (including, but not limited to other tourism operators and facilities which provide hotel, transport, tourism traffic, banking and insurance services).

 

IV. The right to object

1. At any time, you have the right to object to the processing of your data as described above. We will stop processing your data for these purposes, unless we can prove that we have significant legitimate bases for the processing of such data or that we need such data for the establishment, exercise or defence of legal claims.

2. At any time, you have the right to object to the processing of your data for the purposes of direct marketing. If you exercise this right, we will stop processing your data for this purpose.

 

V. Data storage period

Your personal data will be processed by us throughout the time that the contract is being performed and also later, i.e. until the end of the limitation period for potential claims arising from the contract and in relation to the fulfilment of the 5-year archiving duty.

 

VI. Data recipients

The recipients of your personal data will be the entities to which we are obliged to transfer data pursuant to applicable legal provisions, as well as entities which provide accounting, HR, IT, transport and courier services to us, the post, our subcontractors and distributors. Your personal data may also be disclosed to our partners, i.e. companies with which we cooperate by combining products or services, which includes our distributors.

 

VII. The rights of data subjects:

Pursuant to the GDPR, you have the following rights:

a) the right to access your data and to obtain a copy of them;
b) the right to rectify (correct) your data;
c) the right to erase your data and limit the processing of your data;
d) the right to object to personal data processing;
e) the right to transfer the data;
f) the right to lodge a complaint with a supervisory authority;
g) when applicable, you have the right to withdraw your consent to personal data processing at any time, which will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. 

 

VIII. Mandatory or voluntary provision of data

The provision of your personal data is voluntary, but it is necessary to conclude and perform the contract.

 

IX. Automated decision-making

Your data will not be subjected to automated decision-making, including profiling.

 

 

PRIVACY POLICY  (GDPR)

Services: iQHotel.pl

  SPECIAL OFFERS

  APARTMENTS

  ABOUT US

  MAIN PAGE

+ 48 502 590 584 - EN 

+ 48 515 010 510 - PL

  GALLERY

  RULES

  CONTACT