EN

REGULAMIN

  • Termin wpłaty zadatku: bezzwłocznie od momentu dokonania rezerwacji.

  • Zameldowanie od godz. 15:00. Wymeldowanie do godz. 11:00. W przypadku konieczności przyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt.

  • W apartamentach obowiązuje zakaz palenia.

  • Apartamenty nie są przystosowane do przyjmowania zwierząt.

  • Organizacja imprez i przyjęć jest zabroniona.

 

2. Reklamację należy składać bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.

4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

 

 

1. Najmujący apartament Gość Cozy Place zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista może odmówić wydania klucza/karty do apartamentu.

2. Zasady anulacji dla Cennika Standardowego: Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu bezzwłocznie od momentu dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się

w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek:

- przepada i nie jest zwracany, jeśli anulacja nastąpiła na 14 dni i mniej dni przed przyjazdem,

- jest zwracany lub może być zaksięgowany na poczet rezerwacji w innym terminie, jeśli anulacja nastąpiła na 15 lub więcej dni przed planowanym terminem przyjazdu.

Zasady anulacji dla Cennika Bezzwrotnego: Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100% wartości pobytu natychmiast po dokonaniu rezerwacji. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

3. Rozpoczęcie pobytu w Cozy Place jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

4. Wpłacenie zadatku jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

5. Apartamenty w Obiekcie wynajmowane są na doby.

6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wymeldowania.

7. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.

8. W przypadku zgubienia karty/klucza do apartamentu Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za wydanie nowej karty i 300 złotych za wydanie nowego klucza do apartamentu.

9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do Obiektu do godziny 18.00 dnia poprzedzającego dzień wymeldowania. Cozy Place uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

10. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu bez zgody Obiektu. W takiej sytuacji Cozy Place naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu według aktualnego cennika bez możliwości pozostania w apartamencie.

11. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

12. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w apartamencie.

13. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego

w recepcji hotelu.

14. Przez cały czas pobytu w Cozy Place dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

15. Na terenie Obiektu, w tym – w apartamentach, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.

16. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji apartamentu w wysokości 1100 złotych.

17. W Cozy Place obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

18. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

19.Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Cozy Place powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

20. W przypadku stwierdzenia zniszczeń mienia, firma Cozy Place ma prawo zabezpieczyć środki pieniężne na koncie lub na karcie kredytowej (płatniczej) Gościa na poczet usunięcia powstałych szkód.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

22. Każdorazowo opuszczając apartament Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.

23. Cozy Place świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich, co umożliwi reakcję.

24. Jeżeli wskutek zakłócania przez Gości porządku wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Cozy Place uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

26. Obsługa Obiektu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń dla bezpieczeństwa Gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu Obiektu, podejrzenia zachowania mogącego znacząco pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Cozy Place zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentu w powyższych sytuacjach bez możliwości zwrotu środków.

27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.

W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, po czym zostaną one zutylizowane.

28. Cozy Place nie jest przystosowana do przyjmowania zwierząt, dlatego też zabrania się wprowadzanie zwierząt na teren Obiektu. Złamanie zakazu wiąże się

z karą pieniężną w wysokości 1000 zł oraz możliwością odmówienia przez Obiekt dalszego świadczenia usług.

30. Cozy Place zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.

31. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić wynajmowany apartament w celu skontrolowania jego stanu.

32. Każdy Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Cozy Place dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

33. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Cozy Place, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Cozy Place.

34.Cozy Place może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu albo jakąkolwiek inną szkodę, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Cozy Place.

35. Cozy Place zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, odnosi się wulgarnie do pracowników Obiektu, stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu, odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty, odmawia dokonania preautoryzacji na karcie, czy obciążenia karty.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 

 

ANULACJA REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją Cozy Place telefonicznie lub mailowo.

Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% lub 100% wartości pobytu bezzwłocznie od momentu dokonania rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany.

 

REKLAMACJE:

1.Reklamacje Usługobiorca można przesyłać na adres e-mail: stay@cozyplace.pl; bądź pisemnie na adres Usługodawcy.

 

 

DANE FIRMY:

COZYPLACE sp. z o.o.

Plac gen. Władysława Sikorskiego 10/2,  31-115 Kraków

NIP:  6762608720

REGON: 520778961

 

 

 

REGULAMIN COZY PLACE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest COZYPLACE sp. z o.o., Plac gen. Władysława Sikorskiego 10/2,  31-115 Kraków, jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

- na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

- w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

III. Udostępnianie danych

1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,

b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,

c) zezwalają na to przepisy prawa.

 

2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

 

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  RODO 

Stworzona przez: iQHotel.pl

  OFERTY SPECJALNE

  APARTAMENTY

  O NAS

  STRONA GŁÓWNA

  GALERIA

ATRAKCJE

  REGULAMIN

  KONTAKT